Nadp dependent glutamate dehydrogenase

Pronunciation of Nadp Dependent Glutamate Dehydrogenase
/nˈadp dɪpˈɛndənt ɡlˈuːtɐmˌe͡ɪt dˌiːha͡ɪdɹˈə͡ʊd͡ʒne͡ɪs/, /nˈadp dɪpˈɛndənt ɡlˈuːtɐmˌe‍ɪt dˌiːha‍ɪdɹˈə‍ʊd‍ʒne‍ɪs/, /n_ˈa_d_p d_ɪ_p_ˈɛ_n_d_ə_n_t ɡ_l_ˈuː_t_ɐ_m_ˌeɪ_t d_ˌiː_h_aɪ_d_ɹ_ˈəʊ_dʒ_n_eɪ_s/

Antonyms for NADP Dependent Glutamate Dehydrogenase

independent.

Alphabet: