Systolic click murmur syndromes

Pronunciation of Systolic Click Murmur Syndromes
/sɪstˈɒlɪk klˈɪk mˈɜːmə sˈɪndɹə͡ʊmz/, /sɪstˈɒlɪk klˈɪk mˈɜːmə sˈɪndɹə‍ʊmz/, /s_ɪ_s_t_ˈɒ_l_ɪ_k k_l_ˈɪ_k m_ˈɜː_m_ə s_ˈɪ_n_d_ɹ_əʊ_m_z/

Antonyms for Systolic Click Murmur Syndromes

shout, yell.

Alphabet:
X