alphabet

Ba In Nurs

Pronunciation of Ba In Nurs
/bˈɑːɹ ɪn nˈɜːz/, /bˈɑːɹ ɪn nˈɜːz/, /b_ˈɑː_ɹ ɪ_n n_ˈɜː_z/

Antonyms for BA IN NURS:

low, out, unpopular, unfashionable, outside.

Rhymes for BA IN NURS:

  • shin, gwynn, done, when, brin, one, guinn, sun, bryn, gyn, donne, gwyn, son, shun, rhin, run, wynne, glyn, rihn, gun, dinh, pinn, linn, chin, lynn, gwinn, hon, lynne, din, kinn, tonne, fin, bun, kin, gunn, lunn, bunn, linh, guin, spun, yun, in, yin, pin, brunn, thin, bin, finn, hun, winne, inn, runt, lyn, kun, lwin, skin, brinn, ton, been, quin, glynn, gin, chun, rinn, quinn, qin, minh, flinn, winn, dunne, mun, knin, vin, dun, won, un, trinh, nun, gwynne, hyun, gwin, dunn, grin, ginn, wynn, lun, jin, min, flynn, pun, fun, grun, linne, win, spin, tin, stun, sin, twin, lin, none, brun, jun;
  • outdone, chagrin, alpin, rerun, m1, kaylynn, aswin, c1, begun, berlin, has-been, therein, within, emlyn, homerun, undone, adin, herein, allin, begin, redone, outrun, eldwin, akin, wherein;
  • overdone, menuhin, violin;

Word of the day

in-consequent

appropriate, big, consequential.

more
X