alphabet

D And C Yellow No

Pronunciation of D And C Yellow No
/dˈiː and sˈiː jˈɛlə͡ʊ nˈə͡ʊ/, /dˈiː and sˈiː jˈɛlə‍ʊ nˈə‍ʊ/, /d_ˈiː_ a_n_d s_ˈiː j_ˈɛ_l_əʊ n_ˈəʊ/

Antonyms for D and C Yellow No:

brave, courageous.

Word of the day

having down pat

counterfeit, dishonest, doubtful.

more
X