Dost bang-up job

Pronunciation of Dost Bang-Up Job
/dˈɒst bˈaŋˌʌp d͡ʒˈɒb/, /dˈɒst bˈaŋˌʌp d‍ʒˈɒb/, /d_ˈɒ_s_t b_ˈa_ŋ_ˌʌ_p dʒ_ˈɒ_b/

Alphabet:
X