alphabet

In

Pronunciation of In
/ˈɪn/, /ˈɪn/, /ˈɪ_n/

Usage examples for in:

  • " You are in very good time! - "Her Mother's Secret", Emma D. E. N. Southworth.
  • Is he in now? - "The Bells of San Juan", Jackson Gregory.
  • How's he got in there? - "The Hero of Garside School", J. Harwood Panting.

Idioms for in:

Quotes for in:

Rhymes for in:

  • dinh, guinn, dunne, glynn, flinn, gwyn, lin, chin, pun, gun, winn, lwin, inn, glyn, skin, nun, brin, bunn, jin, wynn, gwynn, pin, shun, thin, grin, twin, lyn, qin, din, rinn, mun, un, bryn, brun, gin, vin, done, wynne, brinn, linh, kinn, bin, guin, gwin, gwinn, brunn, one, trinh, quin, sun, min, pinn, tin, knin, kun, sin, runt, ginn, ton, minh, yun, lun, quinn, linn, dunn, hyun, lynne, son, dun, bun, chun, hun, kin, winne, finn, gyn, fin, rhin, spun, yin, gwynne, rihn, jun, lynn, hon, lunn, donne, when, fun, linne, stun, run, tonne, been, won, flynn, gunn, shin, spin, none, grun, win;
  • undone, within, has-been, adin, wherein, outdone, alpin, allin, rerun, c1, begun, berlin, outrun, herein, aswin, eldwin, m1, begin, chagrin, therein, redone, homerun, kaylynn, emlyn, akin;
  • violin, overdone, menuhin;

Word of the day

unpleasantly

admirably, affably, agreeably.

more
X