alphabet

K Dependent P Nitrophenylphosphatase

Pronunciation of K Dependent P Nitrophenylphosphatase
/kˈe͡ɪ dɪpˈɛndənt pˈiː nˌa͡ɪtɹə͡ʊfˌiːna͡ɪlfˈɒsfɐtˌe͡ɪs/, /kˈe‍ɪ dɪpˈɛndənt pˈiː nˌa‍ɪtɹə‍ʊfˌiːna‍ɪlfˈɒsfɐtˌe‍ɪs/, /k_ˈeɪ d_ɪ_p_ˈɛ_n_d_ə_n_t p_ˈiː n_ˌaɪ_t_ɹ_əʊ_f_ˌiː_n_aɪ_l_f_ˈɒ_s_f_ɐ_t_ˌeɪ_s/

Antonyms for K Dependent p Nitrophenylphosphatase:

independent.

Rhymes for K Dependent p Nitrophenylphosphatase:

Word of the day

in good condition

affected, caring, damaged.

more
X