Most machine driven

Pronunciation of Most Machine Driven
/mˈə͡ʊst məʃˈiːn dɹˈɪvən/, /mˈə‍ʊst məʃˈiːn dɹˈɪvən/, /m_ˈəʊ_s_t m_ə_ʃ_ˈiː_n d_ɹ_ˈɪ_v_ə_n/

Antonyms for most machine driven

feeling, conscious, manual, by hand.

Alphabet:
X