alphabet

T Lymphocyte Differentiation Antigens

Pronunciation of T Lymphocyte Differentiation Antigens
/tˈiː lˈɪmfəsˌa͡ɪt dˌɪfəɹˌɛnʃɪˈe͡ɪʃən ˈantɪd͡ʒˌɛnz/, /tˈiː lˈɪmfəsˌa‍ɪt dˌɪfəɹˌɛnʃɪˈe‍ɪʃən ˈantɪd‍ʒˌɛnz/, /t_ˈiː l_ˈɪ_m_f_ə_s_ˌaɪ_t d_ˌɪ_f_ə_ɹ_ˌɛ_n_ʃ_ɪ__ˈeɪ_ʃ_ə_n ˈa_n_t_ɪ_dʒ_ˌɛ_n_z/

Antonyms for T Lymphocyte Differentiation Antigens:

association.

Rhymes for T Lymphocyte Differentiation Antigens:

Word of the day

pre-vails

abandon, abstain, add.

more
X