J combinatorial theory ser a

Pronunciation of J Combinatorial Theory Ser A
/d͡ʒˈe͡ɪ kˌɒmbɪnɐtˈɔːɹɪəl θˈi͡əɹi sˈɜːɹ ˈe͡ɪ/, /d‍ʒˈe‍ɪ kˌɒmbɪnɐtˈɔːɹɪəl θˈi‍əɹi sˈɜːɹ ˈe‍ɪ/, /dʒ_ˈeɪ k_ˌɒ_m_b_ɪ_n_ɐ_t_ˈɔː_ɹ_ɪ__ə_l θ_ˈiə_ɹ_i s_ˈɜː_ɹ ˈeɪ/

Antonyms for J COMBINATORIAL THEORY SER A

in practice, in reality.

Alphabet: