Macedonia former yugoslave republic of

Pronunciation of Macedonia Former Yugoslave Republic Of
/mˌasɪdˈə͡ʊni͡ə fˈɔːmə jˈuːɡəslˌe͡ɪv ɹɪpˈʌblɪk ɒv/, /mˌasɪdˈə‍ʊni‍ə fˈɔːmə jˈuːɡəslˌe‍ɪv ɹɪpˈʌblɪk ɒv/, /m_ˌa_s_ɪ_d_ˈəʊ_n_iə f_ˈɔː_m_ə j_ˈuː_ɡ_ə_s_l_ˌeɪ_v ɹ_ɪ_p_ˈʌ_b_l_ɪ_k ɒ_v/

Antonyms for Macedonia Former Yugoslave Republic of

latter, future, next, present.

Alphabet: