Obeirnes experiments sphincter

Pronunciation of Obeirnes Experiments Sphincter
/ˈə͡ʊ bˈe͡ənz ɛkspˈɛɹɪmənts sfˈɪŋktə/, /ˈə‍ʊ bˈe‍ənz ɛkspˈɛɹɪmənts sfˈɪŋktə/, /ˈəʊ b_ˈeə_n_z ɛ_k_s_p_ˈɛ_ɹ_ɪ_m_ə_n_t_s s_f_ˈɪ_ŋ_k_t_ə/

Antonyms for OBeirnes experiments sphincter

theory.

Alphabet: