P derived artificial chromosomes

Pronunciation of P Derived Artificial Chromosomes
/pˈiː dɪɹˈa͡ɪvd ˌɑːtɪfˈɪʃə͡l kɹˈə͡ʊməsˌə͡ʊmz/, /pˈiː dɪɹˈa‍ɪvd ˌɑːtɪfˈɪʃə‍l kɹˈə‍ʊməsˌə‍ʊmz/, /p_ˈiː d_ɪ_ɹ_ˈaɪ_v_d ˌɑː_t_ɪ_f_ˈɪ_ʃ_əl k_ɹ_ˈəʊ_m_ə_s_ˌəʊ_m_z/

Antonyms for P Derived Artificial Chromosomes

genuine, sincere, natural.

Alphabet: