S adenosylmethionine protein carboxymethyltransferase

Pronunciation of S Adenosylmethionine Protein Carboxymethyltransferase
/ˈɛs ˈadənˌɒsɪlmˌɛθɪˌɒna͡ɪn pɹˈə͡ʊtiːn kˈɑːbəksˌa͡ɪmθɪltɹɐnsfˌɜːɹe͡ɪz/, /ˈɛs ˈadənˌɒsɪlmˌɛθɪˌɒna‍ɪn pɹˈə‍ʊtiːn kˈɑːbəksˌa‍ɪmθɪltɹɐnsfˌɜːɹe‍ɪz/, /ˈɛ_s ˈa_d_ə_n_ˌɒ_s_ɪ_l_m_ˌɛ_θ_ɪ__ˌɒ_n_aɪ_n p_ɹ_ˈəʊ_t_iː_n k_ˈɑː_b_ə_k_s_ˌaɪ_m_θ_ɪ_l_t_ɹ_ɐ_n_s_f_ˌɜː_ɹ_eɪ_z/

Antonyms for S Adenosylmethionine Protein Carboxymethyltransferase

less than.

Alphabet: