Common alpha subunit glycoprotein hormones

Pronunciation of Common Alpha Subunit Glycoprotein Hormones
/kˈɒmən ˈalfə sˈʌbjuːnˌɪt ɡlˈa͡ɪkəpɹˌə͡ʊtiːn hˈɔːmə͡ʊnz/, /kˈɒmən ˈalfə sˈʌbjuːnˌɪt ɡlˈa‍ɪkəpɹˌə‍ʊtiːn hˈɔːmə‍ʊnz/, /k_ˈɒ_m_ə_n ˈa_l_f_ə s_ˈʌ_b_j_uː_n_ˌɪ_t ɡ_l_ˈaɪ_k_ə_p_ɹ_ˌəʊ_t_iː_n h_ˈɔː_m_əʊ_n_z/

Antonyms for Common alpha Subunit Glycoprotein Hormones

noble, private, refined, rare, unusual, individual.

Alphabet: