Congenital ichthyosiform erythrodermas

Pronunciation of Congenital Ichthyosiform Erythrodermas
/kənd͡ʒˈɛnɪtə͡l ˈɪkθɪˌɒsɪfˌɔːm ˈɜːɹɪθɹˌə͡ʊdəməz/, /kənd‍ʒˈɛnɪtə‍l ˈɪkθɪˌɒsɪfˌɔːm ˈɜːɹɪθɹˌə‍ʊdəməz/, /k_ə_n_dʒ_ˈɛ_n_ɪ_t_əl ˈɪ_k_θ_ɪ__ˌɒ_s_ɪ_f_ˌɔː_m ˈɜː_ɹ_ɪ_θ_ɹ_ˌəʊ_d_ə_m_ə_z/

Antonyms for Congenital Ichthyosiform Erythrodermas

acquired.